top of page

WARUNKI KORZYSTANIA

Zmieniono 24.08.2021

 

Ważne jest, abyś nie tylko cieszył się i uczył na swoich doświadczeniach z  oraz usług dostępnych na stronie www.mistressharley.com i jej podstronach („Witryna”), ale znasz swoje obowiązki i prawa. Niniejsze Warunki Użytkowania regulują korzystanie z tej Witryny.  Prosimy o uważne zapoznanie się z nimi przed rozpoczęciem korzystania z tej Witryny, ponieważ wpływają one na Twoje prawa i obowiązki.

 

Twoja akceptacja niniejszych warunków użytkowania

 

Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z poniższych warunków, nie korzystaj z tej witryny.  Korzystając z tej witryny, uznaje się, że nieodwołalnie zgadzasz się na niniejsze Warunki użytkowania, w tym Politykę prywatności .  Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki użytkowania przed rozpoczęciem korzystania z Witryny, ponieważ mają one wpływ na Twoje prawa i obowiązki.  Jeśli nie rozumiesz wszystkich niniejszych Warunków użytkowania, przed zaakceptowaniem któregokolwiek z Warunków użytkowania skonsultuj się z prawnikiem.

Ta Witryna jest własnością i jest obsługiwana przez TIR Consulting LLC (lub „The LLC”).  

 

LLC może zmienić niniejsze Warunki użytkowania w dowolnym momencie, z powiadomieniem lub bez, a użytkownik zgadza się, że korzystanie z Witryny po takich zmianach będzie oznaczało akceptację takich zmian. Możesz określić, kiedy Warunki użytkowania zostały ostatnio zmienione, odwołując się do daty „Ostatnia aktualizacja” pod tytułem Warunków użytkowania. Zmiany Warunków użytkowania nie będą stosowane z mocą wsteczną. Rozumiesz i zgadzasz się, że LLC może przerwać lub ograniczyć korzystanie z Witryny w dowolnym momencie z dowolnego powodu lub bez powodu, z powiadomieniem lub bez.

Mistress Harley® i Techdomme® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy TIR Consulting LLC. Pani Harley nie jest prawdziwą osobą , a Witryna i jej Usługi są przeznaczone wyłącznie do celów rozrywkowych.   

 

Własność intelektualna i ograniczona, warunkowa licencja na użytkowanie

Ta Witryna i wyżej wymienione nazwy Witryn są znakami usługowymi i/lub znakami towarowymi firmy The LLC oraz jej właścicieli i podmiotów stowarzyszonych. Zdecydowanie bronimy naszych praw własności intelektualnej. Nazwy produktów i usług innych producentów, o których mowa w niniejszym dokumencie, mogą być znakami towarowymi i znakami usług odpowiednich firm i stanowią wyłączną własność odpowiednich właścicieli i nie mogą być wykorzystywane publicznie bez wyraźnej pisemnej zgody właścicieli i/lub posiadaczy takich znaków towarowych i znaki usługowe. Znaki, logo, domeny i znaki towarowe Witryny nie mogą być wykorzystywane publicznie, chyba że za wyraźną pisemną zgodą The LLC, i nie mogą być używane w jakikolwiek sposób, który może wprowadzać konsumentów w błąd lub w jakikolwiek sposób dyskredytujący lub dyskredytujący Witrynę.  Użytkownikowi nie udziela się żadnych praw ani licencji w odniesieniu do któregokolwiek z wyżej wymienionych znaków towarowych, znaków usługowych lub logo.

Włączenie obrazów lub tekstu zawierającego znaki towarowe lub znaki usługowe lub imię i nazwisko lub podobizny jakiejkolwiek osoby, w tym celebrytów, nie stanowi poparcia, wyraźnego ani dorozumianego, przez jakąkolwiek taką osobę w Witrynie lub odwrotnie.

Witryna, Treść, Usługi i inne materiały dostępne w Witrynie lub za jej pośrednictwem są własnością, są autorstwa, stworzone, zakupione lub licencjonowane przez The LLC (łącznie nasze „Dzieła”). Nasze Dzieła mogą być chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi, patentami, tajemnicą handlową i/lub innymi prawami, a my zastrzegamy i zachowujemy wszelkie prawa do naszych Dzieł i Witryny.

Z zastrzeżeniem niniejszych Warunków użytkowania i biorąc pod uwagę korzystanie z Witryny, LLC niniejszym udziela użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji osobistej na dostęp i korzystanie z Witryny i zawartych w niej Treści wyłącznie do osobistego niekomercyjnego użytku.  Użytkownicy tej Witryny otrzymują licencję na jedną kopię na przeglądanie Treści tylko na jednym komputerze. Cała Treść w Witrynie jest przeznaczona wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku, a wszelkie inne zastosowania są surowo zabronione. LLC zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości Treści przeglądanych przez Użytkowników. Zgadzasz się zapobiec nieautoryzowanemu kopiowaniu Witryny i jej Treści. Każde nieautoryzowane korzystanie z Witryny lub jakiejkolwiek zawartej w niej Treści powoduje natychmiastowe wygaśnięcie niniejszej ograniczonej licencji. Niniejsza licencja służy do korzystania i uzyskiwania dostępu do Witryny wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem i nie stanowi przeniesienia tytułu ani żadnych praw własności. Oświadczasz i gwarantujesz, że nie pozwolisz na dostęp do tej Witryny osobom niepełnoletnim. 

Użytkownik nie może w inny sposób powielać, rozpowszechniać, komunikować publicznie, udostępniać, dostosowywać, publicznie odtwarzać, zamieszczać linków ani publicznie wyświetlać Witryny i Dzieł ani ich adaptacji, o ile nie zostało to wyraźnie określone w niniejszym dokumencie. Takie postępowanie wykraczałoby poza zakres Twojej licencji i stanowiłoby naruszenie praw autorskich.

Witryna zapewnia wbudowane funkcje, które można włączyć do własnych witryn internetowych w celu uzyskania dostępu do Treści w Witrynie. Użytkownik nie może w żaden sposób modyfikować, rozbudowywać ani blokować jakiejkolwiek części lub funkcjonalności funkcji osadzonych, w tym między innymi linków prowadzących do Witryny.

LLC zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia tej lub dowolnej licencji udzielonej Użytkownikom w dowolnym momencie, jeśli złamiesz lub naruszysz jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków użytkowania, w którym to przypadku będziesz zobowiązany do natychmiastowego zniszczenia wszelkich informacji lub materiałów, które pobrałeś, wydrukowałeś lub w inny sposób skopiowane z tej Witryny.  Osoby naruszające tę ograniczoną licencję, jak opisano w tej sekcji, mogą być ścigane w najszerszym zakresie zgodnie z obowiązującym prawem.

Treść i Usługi, w tym między innymi oprogramowanie, muzyka, dźwięk, filmy i inne materiały dostępne w tej Witrynie, są własnością The LLC. Zgadzasz się nie powielać, pobierać, przesyłać, rozpowszechniać, reprodukować, modyfikować, wyświetlać, publikować, przesyłać, sprzedawać ani w inny sposób wykorzystywać/udostępniać Treści, w tym między innymi materiałów, filmów i innej własności intelektualnej z Witryny (lub wszelkich dostawców zewnętrznych).

 

Użytkownik otrzymuje ograniczoną licencję na przeglądanie Treści Witryny, wyłącznie w zaciszu własnego domu i wyłącznie do użytku osobistego. Ta ograniczona licencja wygasa w przypadku naruszenia któregokolwiek z niniejszych Warunków użytkowania.

 

Pobierz licencję

Jeśli Witryna umożliwia pobieranie lub kopiowanie Treści w inny sposób, nie kupujesz ani nie otrzymujesz ich kopii. Zamiast tego udzielasz licencji na ograniczone, odwoływalne, niepodlegające podlicencjonowaniu i niewyłączne prawo do posiadania i używania kopii do osobistego, niekomercyjnego użytku, z zastrzeżeniem niniejszych szczegółowych warunków („Licencja na pobieranie”). W ramach niniejszej Licencji na pobieranie nie można następnie powielać, rozpowszechniać, komunikować publicznie, udostępniać, dostosowywać, publicznie wykonywać ani publicznie wyświetlać Witryny i Dzieł ani ich adaptacji, chyba że wyraźnie określono to w niniejszym dokumencie. Takie postępowanie wykraczałoby poza zakres Twojej Licencji na pobieranie i stanowiłoby naruszenie praw autorskich. Po wygaśnięciu Licencji na pobieranie lub wygaśnięciu niniejszych Warunków świadczenia usług usuniesz lub w inny sposób pozbędziesz się wszystkich posiadanych kopii Dzieł.

LLC zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia tej i każdej udzielonej licencji w dowolnym momencie, jeśli złamiesz lub naruszysz jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków użytkowania, w którym to przypadku będziesz zobowiązany do natychmiastowego zniszczenia wszelkich informacji lub materiałów, które pobrałeś, wydrukowałeś lub w inny sposób skopiowane z tej Witryny.  Osoby naruszające tę ograniczoną licencję, jak opisano w tej sekcji, mogą być ścigane w najszerszym zakresie zgodnie z obowiązującym prawem.

 

Uprawnienia i ograniczenia związane z korzystaniem z tej witryny

 

 1. Użytkownikom zabrania się korzystania z tej Witryny w celu prowadzenia lub poszukiwania informacji lub angażowania się w jakąkolwiek działalność zabronioną przez prawo.  

 

 1. Zgadzasz się nie działać w sposób, który negatywnie wpływa na zdolność innych Użytkowników do korzystania z Witryny, w tym między innymi poprzez angażowanie się w zachowania, które są szkodliwe, groźne, obraźliwe, podżegające, zastraszające, agresywne lub zachęcające do przemocy wobec ludzi lub zwierząt, nękanie w jakikolwiek sposób, w tym między innymi obraźliwe komentarze dotyczące płci, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, rasy, pochodzenia etnicznego, klasy lub fizycznej lub psychicznej  zdolności, prześladowania, ingerowania w prywatność innej osoby lub w inny sposób budzący zastrzeżenia;

 

 1. Korzystanie z Witryny i jej Usług będzie służyć jako potwierdzenie odbioru i wyrażenie zgody na Politykę prywatności Witryny.

 

 1. Zgadzasz się nie ingerować w funkcjonalność Witryny.

 

  1. Zgadzasz się nie używać narzędzi komunikacyjnych do wysyłania niechcianych reklam, promocji lub spamu; nękać lub maltretować innych użytkowników; kontaktowania się z użytkownikami po wyraźnych prośbach, aby tego nie robić; lub ingerować w transakcje lub działalność innego użytkownika. 

  2. Zgadzasz się nie używać ani nie uruchamiać żadnego zautomatyzowanego systemu, w tym między innymi „robotów”, „pająków” lub „czytników offline”, które uzyskują dostęp do tej Witryny w sposób, który wysyła więcej wiadomości żądań do serwerów w danym okresie czasu niż człowiek może racjonalnie wyprodukować w tym samym okresie za pomocą konwencjonalnej przeglądarki internetowej, do celów, które obejmują między innymi tworzenie kont użytkowników r w celu innego zakłócania lub zakłócania Treści lub Usług lub serwerów lub sieci połączonych z Treścią i/lub Usług, ani nie przestrzega żadnych wymagań, procedur, zasad lub przepisów dotyczących sieci podłączonych do Witryny.

  3. Zgadzasz się nie przesyłać, nie publikować ani w żaden inny sposób nie przesyłać linków do jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy oprogramowania, robaki, konie trojańskie, bomby zegarowe, zapadnie lub jakikolwiek inny kod komputerowy, pliki lub programy lub powtarzające się prośby o informacje mające na celu przerwanie, zniszczenie lub ograniczać funkcjonalność jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu komputerowego lub sprzętu telekomunikacyjnego lub zmniejszać jakość, zakłócać działanie lub osłabiać funkcjonalność tej Witryny. 

  4. Zgadzasz się nie obchodzić, nie wyłączać ani w inny sposób nie ingerować w funkcje tej Witryny związane z bezpieczeństwem, w tym funkcje, które uniemożliwiają lub ograniczają korzystanie lub kopiowanie treści lub wymuszają ograniczenia w korzystaniu z Witryny lub zawartych w niej Zawartości.

 

 1. Zgadzasz się nie gromadzić ani nie zbierać żadnych informacji umożliwiających identyfikację osoby z tej Witryny ani używać systemów komunikacyjnych udostępnianych przez Witrynę do jakichkolwiek celów komercyjnych.

 

 1. Zgadzasz się nie zabiegać, w celach komercyjnych, żadnych użytkowników tej Witryny w odniesieniu do ich Treści i zgadzasz się nie wysyłać, tworzyć ani nie odpowiadać na „bomby pocztowe” (wysyłanie kopii pojedynczej wiadomości do wielu użytkowników) lub angażować się w „spamowanie” ” (niezamówione wiadomości e-mail w celach biznesowych lub innych).

 

 1. Zgadzasz się, że nie możesz tłumaczyć, odtwarzać, dekompilować, dezasemblować ani tworzyć prac pochodnych na podstawie Witryny lub jej Treści. Użytkownik niniejszym zgadza się nie używać żadnych automatycznych lub ręcznych procesów do monitorowania lub odtwarzania Witryny i nie będzie używać żadnego urządzenia, oprogramowania, kodu komputerowego ani wirusa do zakłócania lub prób zakłócania lub uszkadzania Witryny lub jakiejkolwiek komunikacji na niej.

 

 1. Zgadzasz się nie realizować zamówień lub transakcji poza systemem zakupów/zamówień Witryny. To jest brane pod uwagę  unikanie opłat  i może skutkować zawieszeniem lub zamknięciem Twojego konta. Wszystkie zamówienia w Witrynie muszą być składane za pośrednictwem systemu zakupów/zamówień Witryny.

 

Treści przesłane przez użytkownika

 

Użyty w niniejszym dokumencie termin „Treść” obejmuje między innymi grafikę, tekst, fotografie, rysunki, muzykę, kod, projekty, pomysły itp.  

 

 1. W zakresie, w jakim dobrowolnie przesyłasz Treść do LLC, zgadzasz się, że robisz to na podstawie nieodwołalnego przyznania praw własności, w dowolnym celu, w tym w celu publikacji przez The LLC.  Ponadto zgadzasz się, że:

  1. LLC zachowuje całkowitą swobodę co do tego, czy i/lub kiedy i/lub w jaki sposób materiał i Treść są publikowane;

  2. Zrzekasz się wszelkiej poufności, którą możesz mieć w odniesieniu do Treści;

  3. Użytkownik zrzeka się wszelkich praw własności do tych treści, wszelkich patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych, praw autorskich lub innych praw własności do jakiejkolwiek Treści, którą przesyłasz do LLC zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania. 

  4. Niniejsze postanowienie pozostanie w mocy, niezależnie od tego, czy LLC publikuje te treści na jakimkolwiek nośniku.

 

 1. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie Treści, które przesyłasz do LLC, oraz potwierdzasz, oświadczasz i gwarantujesz, że jesteś właścicielem lub posiadasz niezbędne licencje, prawa, zgody i pozwolenia na publikowanie wszelkich przesłanych treści.  

 

 1. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nieodwołalne przeniesienie jakichkolwiek praw do Treści, które przesyłasz do LLC zostanie uznane za mniejsze niż pełne przeniesienie praw, zgadzasz się, że w alternatywie do pełnego przeniesienia, że:

  1. Udzieliłeś LLC ogólnoświatowej, nieodwołalnej, niewyłącznej, wolnej od opłat licencyjnych, podlegającej podlicencjonowaniu i przenoszalnej ogólnoświatowej licencji na używanie, powielanie, rozpowszechnianie, przygotowywanie prac pochodnych, wyświetlanie i odtwarzanie treści przesłanych przez Ciebie w dowolnych formatach multimedialnych i za pośrednictwem dowolnych kanałów medialnych oraz

  2. Udzieliłeś każdemu użytkownikowi tej Witryny niewyłącznej licencji na dostęp do treści oraz na używanie i udostępnianie takich treści w sposób dozwolony za pomocą funkcji tej Witryny zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania. 

  3. Powyższe licencje udzielone przez dowolnego użytkownika w odniesieniu do Treści przesłanych do LLC i tej Witryny są bezterminowe i nieodwołalne.

 

 1. Jako osoba, która dostarcza Treść do tej Witryny, zgadzasz się również, że (i) żadna Treść przesłana do LLC nie będzie zawierać materiałów chronionych prawem autorskim osób trzecich ani materiałów, które podlegają innym prawom własności osób trzecich, chyba że masz zgodę prawowitego właściciela materiału lub jesteś w inny sposób uprawniony do opublikowania materiału i przyznania LLC wszystkich praw przyznanych w niniejszym dokumencie; oraz (ii) nie podporządkujesz się  LLC wszelkie treści lub inne materiały, które są sprzeczne z obowiązującymi lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami i regulacjami.

 

 1. LLC nie zezwala na działania naruszające prawa autorskie i prawa własności intelektualnej na tej Stronie i usunie całą Treść, jeśli zostanie odpowiednio powiadomiona, że taka Treść narusza prawa własności intelektualnej innej osoby.

 

Ustawa Digital Millennium Copyright Act

 

Jeśli jesteś właścicielem praw autorskich lub jego agentem i uważasz, że jakakolwiek treść zawarta w tej Witrynie narusza Twoje prawa autorskie, możesz przesłać powiadomienie zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act („DMCA”), przekazując naszemu agentowi ds. praw autorskich następujące informacje na piśmie (więcej szczegółów w 17 USC 512(c)(3)):

 

(i) Fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone;

 

(ii) Identyfikacja dzieła chronionego prawem autorskim, które rzekomo zostało naruszone, lub, jeśli wiele dzieł chronionych prawem autorskim w jednej witrynie internetowej jest objętych jednym powiadomieniem, reprezentatywna lista takich dzieł w tej witrynie;

 

(iii) Identyfikacja materiału, który rzekomo narusza lub jest przedmiotem działań naruszających prawo i który ma zostać usunięty lub do którego dostęp ma być zablokowany, oraz informacje wystarczające do umożliwienia dostawcy usług zlokalizowania materiału;

 

(iv) Informacje wystarczające do umożliwienia dostawcy usług skontaktowania się z Tobą, takie jak adres pocztowy, numer telefonu oraz, jeśli jest dostępny, adres poczty elektronicznej;

 

(v) Oświadczenie, że masz w dobrej wierze przekonanie, że wykorzystanie materiału w sposób będący przedmiotem skargi nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo; oraz

 

(vi) Oświadczenie, że informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne i pod karą krzywoprzysięstwa, że jesteś upoważniony do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które rzekomo zostało naruszone.

 

(vii) Wyznaczony przez LLC agent ds. praw autorskich do otrzymywania powiadomień o rzekomym naruszeniu jest

 

Alex Austin

1161 Apartament przy Mission Street 508

San Francisco CA 94103

austinlawgroup.com

 

Dla jasności tylko powiadomienia DMCA powinny być kierowane do agenta ds. praw autorskich; wszelkie inne opinie, komentarze, prośby o pomoc techniczną i inne komunikaty należy kierować do obsługi klienta na adres findomharley@gmail.com.

 

(viii) Przyjmujesz do wiadomości, że jeśli nie spełnisz wszystkich wymagań niniejszej Sekcji 5(D), Twoje powiadomienie DMCA może nie być ważne.

 

Strony internetowe osób trzecich

 

Ta Witryna może zawierać łącza lub łącza do innych witryn w Internecie. LLC nie ma kontroli nad tymi witrynami i nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, legalność, przyzwoitość ani żaden inny aspekt zawartości takich witryn. Dołączenie linku nie oznacza poparcia jakiejkolwiek witryny przez The LLC. Co więcej, LLC zrzeka się jakiejkolwiek gwarancji na produkty lub usługi oferowane na takich stronach, do których prowadzą linki, ani nie gwarantuje bezpieczeństwa Twoich prywatnych informacji na takich stronach. Zrzekasz się wszelkich roszczeń wobec LLC w odniesieniu do takich stron. Proszę kierować się zdrowym osądem przy przechodzeniu do witryny innej firmy.

 

Dozwoleni użytkownicy i możliwość zaakceptowania warunków

 

Niniejsza Witryna nie jest przeznaczona dla osób poniżej 18 roku życia. Jeśli masz mniej niż 18 lat, zgadzasz się nie korzystać z tej witryny ani nie uzyskiwać dostępu do żadnych usług.  Jeśli przeglądasz takie materiały na tej stronie, potwierdzasz, że masz ukończone 18 lat lub jesteś osobą niepełnoletnią na emancypacji i jesteś w pełni zdolny i kompetentny do zawarcia określonych warunków, zobowiązań, zapewnień, oświadczeń i gwarancji w niniejszych Warunkach Użytkowania oraz do przestrzegania i przestrzegania niniejszych Warunków Użytkowania.

 

Zastrzeżenie

Korzystasz z Witryny na własne ryzyko. Udostępniamy Witrynę „tak jak jest” i „w miarę dostępności”. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo Witryna, jej operator Witryny oraz ich odpowiedni urzędnicy, dyrektorzy, pracownicy i agenci wyraźnie zrzekają się wszelkich gwarancji jakiegokolwiek rodzaju związanych z Witryną oraz towarami lub usługami zakupionymi i uzyskanymi za pośrednictwem Witryny, zarówno wyraźnych, jak i dorozumiane, w tym między innymi dorozumiane gwarancje przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszania praw. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia systemu komputerowego lub utratę danych, które wynikają z korzystania z Witryny.

Nie udzielamy żadnych gwarancji ani oświadczeń dotyczących dokładności lub kompletności Treści tej Witryny lub treści jakichkolwiek witryn połączonych z niniejszą Witryną ani tego, że Witryna spełni Twoje wymagania i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek (i) błędy, pomyłki lub nieścisłości treści, (ii) obrażeń ciała lub szkód majątkowych dowolnego rodzaju, wynikających z Twojego dostępu do witryny lub naszych usług i korzystania z nich, (iii) nieautoryzowanego dostępu do naszych bezpiecznych serwerów lub korzystania z nich i/lub wszelkich dane osobowe i/lub informacje finansowe w nich przechowywane, (iv) wszelkie przerwy lub zaprzestania transmisji do lub z witryny lub naszych usług, (iv) wszelkie błędy, wirusy, konie trojańskie itp., które mogą być przesyłane do lub za pośrednictwem witryny lub naszych usług przez jakąkolwiek stronę trzecią i/lub (v) jakiekolwiek błędy lub pominięcia w jakiejkolwiek treści lub za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione w wyniku korzystania z jakichkolwiek treści opublikowanych, przesłanych pocztą elektroniczną, przesłanych lub w inny sposób dostępne za pośrednictwem strony r naszych usług. Witryna nie gwarantuje, nie popiera, nie gwarantuje ani nie przyjmuje odpowiedzialności za jakikolwiek produkt lub usługę reklamowaną lub oferowaną przez stronę trzecią za pośrednictwem Witryny lub naszych Usług lub jakichkolwiek usług z hiperłączami lub przedstawionych w jakimkolwiek banerze lub innej reklamie, a Witryna nie być stroną lub w jakikolwiek sposób być odpowiedzialnym za monitorowanie wszelkich transakcji między Tobą a zewnętrznymi dostawcami produktów lub usług. Podobnie jak w przypadku zakupu produktu lub usługi za pośrednictwem dowolnego medium lub w dowolnym środowisku, należy kierować się własnym osądem i zachować ostrożność w stosownych przypadkach.

Żadne informacje uzyskane przez Ciebie od LLC lub za pośrednictwem Witryny nie stanowią gwarancji, która nie została wyraźnie określona w niniejszych Warunkach użytkowania.

Ograniczenie odpowiedzialności

 

 1. W ŻADNYM WYPADKU TIRCONSULTING LLC, JEJ CZŁONKOWIE, KIEROWNICY, DYREKTORZY, PRACOWNICY LUB PRZEDSTAWICIELE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, KARNE LUB WTÓRNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z JAKICHKOLWIEK, (I) NIEŚCISŁOŚCI TREŚCI, (II) USZKODZENIA CIAŁA LUB USZKODZENIA MIENIA JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU DO NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ I KORZYSTANIA Z NIEJ, (III) WSZELKIEGO NIEUPRAWNIONEGO DOSTĘPU DO NASZYCH BEZPIECZNYCH SERWERÓW I/LUB WSZYSTKICH INFORMACJI I/LUB INFORMACJE FINANSOWE W TYM PRZECHOWYWANE, (IV) WSZELKIE PRZERWANIE LUB ZAPRZESTANIE TRANSMISJI DO LUB Z NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ, (IV) WSZELKIE BŁĘDY, WIRUSY, KONIE TROJAŃSKIE LUB PODOBNE, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZESYŁANE DO NASZEJ WITRYNY LUB PRZEZ NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ STRONY TRZECIEJ I/LUB (V) JAKICHKOLWIEK BŁĘDÓW LUB POMINIĘĆ W DOWOLNEJ TREŚCI LUB ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY PONIESIONE W WYNIKU KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z TREŚCI PRZESŁANYCH, PRZESYŁANYCH LUB W INNY SPOSÓB NA GWARANCJI, KONTRAKCIE, TOR T LUB JAKIEKOLWIEK INNE TEORY PRAWNE ORAZ CZY SPÓŁKA JEST POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. POWYŻSZE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MA ZASTOSOWANIE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO W OBOWIĄZUJĄCEJ JURYSDYKCJI.

 

 1. UŻYTKOWNIK W SZCZEGÓLNOŚCI PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE TIRCONSULTING LLC NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚCI ANI ZNIEKSZTAŁCENIA, OBRAŻLIWOŚCI LUB NIELEGALNE POSTĘPOWANIE JAKICHKOLWIEK OSÓB TRZECICH ORAZ ŻE RYZYKO USZKODZENIA LUB USZKODZENIA WYNIKAJĄCE Z POWYŻSZEGO ODPOWIADA CAŁKOWICIE NA UŻYTKOWNIKA.

 

 1. USŁUGA JEST KONTROLOWANA I OFEROWANA PRZEZ TIRCONSULTING LLC Z JEJ ZAKŁADÓW W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI. TIRCONSULTING LLC NIE OŚWIADCZA, ŻE WITRYNA JEST ODPOWIEDNIA LUB MOŻLIWA DO UŻYWANIA W INNYCH MIEJSCACH. OSOBY UDOSTĘPNIAJĄCE LUB KORZYSTAJĄCE Z WITRYNY INNEJ JURYSDYKCJI ROBIĄ TO Z WŁASNEJ WOLNOŚCI I ODPOWIADAJĄ ZA ZGODNOŚĆ Z PRAWEM LOKALNYM.

 

Rozumiesz, że korzystając z tej witryny, będziesz narażony na informacje i że LLC nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, użyteczność, bezpieczeństwo ani prawa własności intelektualnej dotyczące takich treści. Ponadto rozumiesz i przyjmujesz do wiadomości, że możesz być narażony na treści, które możesz znaleźć lub które mogą być niedokładne, obraźliwe, nieprzyzwoite lub budzące zastrzeżenia, i zgadzasz się zrzec, a niniejszym zrzekasz się wszelkich praw lub słusznych praw lub środków, które posiadasz lub może mieć wobec LLC w odniesieniu do tego oraz, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, zgodzić się zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności LLC oraz wszystkich powiązanych właścicieli, operatorów, podmiotów stowarzyszonych, licencjodawców i licencjobiorców w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo w odniesieniu do wszystkich sprawy związane z korzystaniem z tej witryny.

 

Odszkodowanie

 

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić odpowiedzialność  TIR Consulting LLC, jej członkowie, agenci, funkcjonariusze, dyrektorzy, pracownicy i agenci, od wszelkich roszczeń, szkód, zobowiązań, strat, zobowiązań, kosztów lub długów oraz wydatków (w tym między innymi honorariów adwokackich) wynikających z : (i) korzystanie przez użytkownika i dostęp do tej witryny; (ii) naruszenie przez Ciebie któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków; (iii) naruszenie przez użytkownika jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym między innymi praw autorskich, praw własności lub prawa do prywatności; lub (iv) jakiekolwiek roszczenia, że Treść tej Witryny spowodowała szkodę osobie trzeciej. To zobowiązanie do obrony i odszkodowań będzie obowiązywać w mocy niniejszych Warunków i korzystania z tej Witryny.

 

Modyfikacje i przerwy w świadczeniu usług

LLC zastrzega sobie prawo do zmiany lub zaprzestania działania Witryny za powiadomieniem użytkowników lub bez takiego powiadomienia i nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika lub osób trzecich w przypadku skorzystania przez LLC z prawa do zmiany lub zaprzestania działania Witryny lub jakiejkolwiek części Usługi.  Zgadzasz się, że LLC nie gwarantuje ciągłego, nieprzerwanego ani bezpiecznego dostępu do naszej strony internetowej, a działanie naszej Strony może być zakłócone lub mieć negatywny wpływ na wiele czynników lub okoliczności pozostających poza naszą kontrolą.

 

Inne warunki

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy o Warunkach Użytkowania będzie z jakiegokolwiek powodu niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na inne postanowienia (i jakiekolwiek postanowienia częściowo wykonalne), które pozostaną ważne i wykonalne w maksymalnym możliwym zakresie. Zgadzasz się, że niniejsza Umowa Warunków Użytkowania i wszelkie inne umowy, o których mowa w niniejszym dokumencie, mogą zostać scedowane przez The LLC, według naszego wyłącznego uznania, na stronę trzecią w przypadku fuzji lub przejęcia. Warunki użytkowania, nasza Polityka prywatności, nasza Polityka praw autorskich i wszelkie dokumenty, które wyraźnie włączają przez odniesienie, stanowią jedyną i całość umowy między Tobą a nami w odniesieniu do Witryny i zastępują wszystkie wcześniejsze i równoczesne porozumienia, umowy, oświadczenia i gwarancje, zarówno pisemne i ustne w odniesieniu do Witryny.  Niniejsze Warunki użytkowania oraz wszelkie prawa i licencje udzielone na ich podstawie nie mogą być przenoszone ani cedowane przez Ciebie, ale mogą być przez nas cedowane bez ograniczeń.


 

Zadanie

 

Niniejsze Warunki oraz wszelkie prawa i licencje udzielone na ich podstawie nie mogą być przenoszone ani cedowane przez Ciebie, ale mogą być przenoszone przez The LLC bez ograniczeń.

 

Jurysdykcja i rozstrzyganie sporów

 

Zgadzasz się, że: (i) LLC będzie uważane za mające siedzibę wyłącznie w Kalifornii; oraz (ii) Ta Witryna jest uważana za pasywną witrynę internetową, która nie powoduje osobistej jurysdykcji nad LLC, ani szczególnej, ani ogólnej, w jurysdykcjach innych niż Kalifornia. Niniejsze Warunki podlegają wewnętrznemu prawu materialnemu stanu Kalifornia, bez względu na jego zasady kolizyjne.

 

Zgadzasz się, że wszelkie spory jakiegokolwiek rodzaju między Tobą a TIRConsulting LLC lub dowolnym jej członkiem, wynikające (i) z niniejszych Warunków użytkowania, (ii) w jakikolwiek sposób związane z Witryną lub (iii) w jakikolwiek sposób związane z usługi świadczone Tobie za pośrednictwem tej Witryny lub dowolnych Witryn stowarzyszonych TIRConsulting LLC, w tym MistressHarley.com, LoserHallofShame.com, TechdommeHipHop.com itp. Na mocy tego postanowienia zostaną rozstrzygnięte w Sądzie Najwyższym w San Francisco (Kalifornia) lub w Północnym Dystrykcie Kalifornii.

 

Arbitraż

 

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy zostaną poddane ostatecznemu i wiążącemu arbitrażowi. Arbiter zostanie wybrany zgodnie z zasadami Arts Arbitration and Mediation Services, programu California Lawyers for the Arts. Jeśli takie usługi nie są dostępne, spór zostanie poddany arbitrażowi zgodnie z prawem stanu Kalifornia. Orzeczenie arbitra jest ostateczne, a wyrok może zostać wydany przez dowolny sąd właściwy do tego sądu.  Wszelkie roszczenia, które mogą powstać w związku z niniejszymi Warunkami użytkowania, będą podlegać odszkodowaniu pieniężnemu i w żadnym wypadku nie będziesz uprawniony do nakazu sądowego lub innego sprawiedliwego zadośćuczynienia.

 

 

 

Wszelkie uwagi dotyczące tej witryny prosimy przesyłać na adres techdomme@gmail.com

 

bottom of page